Mediul fizic și biodiversitatea

Arii naturale protejate

Arie naturală protejată

Așa cum este definită în legislația națională, o arie naturală protejată reprezintă o ” zonă terestră și/sau acvatică în care există specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, știintifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecție și conservare, stabilit conform prevederilor legale” (Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.)

Principiile care guvernează gestionarea unei arii naturale protejate sunt acelea ale nonintervenţiei umane acolo unde activităţile omului nu sunt parte a echilibrelor naturale existente şi de menţinere a echilibrelor sistemelor vii, la care  omul este parte prin activităţi tradiţionale, prin menţinerea acestor activităţi la nivel care să permită viabilitatea ecosistemelor.

Ariile naturale protejate deţin şi conservă diversitatea sistemelor vii ale planetei. Altfel spus, ele păstrează cel mai special element al Universului,  VIAŢA.

Categoriile de arii naturale protejate din România

Conservarea patrimoniului natural, funcție de elementele vizate pentru a fi conservate, impune un regim diferențiat de protecție, conservare și utilizare.

Pentru asigurarea măsurilor speciale de protecție și conservare, în România s-au constituit urmatoarele categorii de arii naturale protejate:

– de interes național, în care sunt incluse rezervații știintifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezervații naturale, parcuri naturale;
– de interes internațional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanta internațională, rezervații ale biosferei;
– de interes comunitar sau situri “Natura 2000″: situri de importanță comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecție specială avifaunistică;
– de interes județean sau local, stabilite numai pe domeniul public/privat al unităților administrativ-teritoriale.

Arii naturale protejate din vecinatate

Judeţul Tulcea, în care este situat SCI Dealurile Agighiolului, prezintă o mare importanţă conservativă la nivel european, datorită prezenţei a 38 tipuri de habitate identificate conform Anexei 1 a Directivei Habitate. Dintre acestea, cele mai importante sunt tipurile de habitate de zone umede danubiene şi pontice specifice Deltei Dunării şi Mării Negre, precum şi habitatele de stepă.

Având în vedere importanţa floristică şi faunistică a zonei, pe teritoriul judeţului Tulcea au fost desemnate 17 situri Natura 2000, dintre care 8 Situri de Importanţă Comunitară (SCI), aprobate prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007 şi 9 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA),aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1284/24.10.2007.

Situl de interes comunitar RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului se învecinează cu 6 situri Natura 2000. Cel mai apropiat, situat doar la 1 km spre sud, este RO SPA 0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie care, în această zonă, se suprapune în mare parte cu RO SCI 0065 Delta Dunării. Ambele situri se află în administrarea Administrației  Rezervației Biosfera Delta Dunării. Spre vest de sit se află RO SPA 0032 Deniz Tepe și RO SCI 0067 Deniz Tepe , aflate în custodia Societăţii Ornitologice Române şi Fundaţiei Eco-Pontica.

La nord-est de situl Dealurile Agighiolului se  întinde  RO SPA 0009 Beştepe – Mahmudia aflat în custodia Agentiei de Protecție a Mediului Tulcea, iar spre est, RO SPA 0052 Lacul Beibugeac, în custodia Societății Ornitologice Române.

RO SPA 0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie

Aflat la sud de RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului, RO SPA 0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie protejează pe cele peste 512.000 de hectare, 80 de specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE. Situl găzduiește efective importante ale unor specii de păsări protejate: 97 de specii din anexa 1 a Directivei Păsări, 151 de alte specii migratoare  listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare (Bonn) și 17 specii periclitate la nivel global.

Vedere din Dealul Pietros spre RO SPA 0031 Delta Dunării şi complexul Razim-Sinoie..
In stânga, o parte din satul Agighiol.

În perioada de migrație situl găzduiește peste 20.000 de exemplare de păsări de baltă, fiind sit RAMSAR.

Situri RAMSAR – situri de importanță  internațională  care protejează zone umede, în special ca habitate ale păsărilor de apă, urmare a Convenției din 2 februarie 1971 desfășurată la Ramsar în Iran; (The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat).

RO SCI 0065 Delta Dunării

Situl protejază 29 de habitate ,5 specii de mamifere, 5 specii de amfibieni şi reptile, 15 specii de peşti, 9 specii de nevertebrate, 5 specii de plante, toate dintre acestea fiind enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE. Pe lângă acestea, situl mai protejează alte 182 de specii importante de floră şi faună pe o suprafață de 452.542 de hectare. În cadrul sitului, în partea nordică a lacului Razim se gasește  rezervaţia ştiintifică Insula Popina,  aflată în Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Valea Nucarilor.

RO SPA 0009 Beştepe – Mahmudia

În sit, pe o suprafață de 3600 ha, sunt protejate 29 de specii aflate în  Anexa 1 a Directivei Păsări, 30 de specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare (Bonn), precum și 7 specii periclitate la nivel global.


Vedere din Dealurile Agighiolului spre ROSPA 0009 Dealurile Beştepe.

RO SPA 0052 Lacul Beibugeac

Deși cu o suprafață mică de numai aproape 260 de hectare, acest sit a fost desemnat pentru protejarea unor specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE. Sunt protejate 39 specii din anexa 1 a Directivei Păsări, 56 de alte specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare (Bonn) și 7 specii periclitate la nivel global.
În perioada de migrație a păsărilor, situl găzduiește peste 20.000 de exemplare de păsări de baltă, fiind un posibil canditat ca sit RAMSAR.


Lebede pe Lacul Beibugeac

RO SPA 0032 Deniz Tepe și RO SCI 0067 Deniz Tepe

Conform formularului sandard al SPA, pe o suprafață de cca 1900 ha, situl protejeaza 25 de specii din anexa 1 a Directivei Păsări, 33 de specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare (Bonn) , 6 specii periclitate la nivel global, 3 specii listate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, acestea din urmă protejate în cadrul ROSCI 0067 Deniz Tepe, un areal cu o suprafata de doar 425 de hectare, care se suprapune practic dealului Deniz Tepe.

Dealul Deniz Tepe (în limba turcă însemnând Dealul Mării) este uşor de recunoscut în peisajul dobrogean, deoarece răsare ca o piramida asimetrică de până la 250 m înalțime, în mijlocul unei zone joase de câmpie (depresiunea Nalbant). Din punct de vedere geologic, dealul constă din gresii și conglomerate cuarțitice de vîrstă liasică (Jurasic inferior),  ceea ce explică prezenţa sa ca un martor de eroziune într-o zonă cu relief plat, al cărui substrat este alcatuit din depozite argiloase de aceeași vârstă.


Dealul Deniz Tepe în zare, văzut din Dealul Deşli Caira

Mesaje

Lasa un comentariu