Administrarea SCI Dealurile Agighiolului

Administrarea SCI Dealurile Agighiolului

Desemnarea legală

Situl Natura 2000 „Dealurile Agighiolului” este înfiinţat în baza prevederilor Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964 din 13.12.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 98 din 7.02.2008). În conformitate cu OUG nr.57/2007, Anexa 1, art. k), privind scopul şi regimul de management al categoriilor de arii naturale protejate, SCI Dealurile Agighiolului s-a constituit deoarece „în regiunea biogeografică în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale din anexa nr. 2 sau a speciilor de interes comunitar din anexa nr. 3 şi care poate contribui astfel semnificativ la coerenţa reţelei “NATURA 2000″ şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective.”

Custodia

Din data de 23 februarie 2010, Asociaţia GeoD pentru promovarea geodiversităţii este custodele Sitului de Interes Comunitar– RO SCI 0060 „Dealurile Agighiolului” prin Convenţia de custodie nr. 0036/23.02.2010  încheiată între Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Direcţia Biodiversităţii în calitate de autoritate responsabilă şi Asociaţia GeoD pentru Promovarea Geodiversităţii, în calitate de custode.

Asociaţia GeoD  pentru promovarea geodiversităţii este înfiinţată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, având ca date de identificare:  Număr de Înregistrare la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor  96/04.10.2005, Cod fiscal 18079229, Cod unic de înregistrare  la Registrul Naţional  2442/A/ 2005.

Asociaţia GeoD are ca scop promovarea gestionării durabile a resurselor naturale şi creșterea conştiinţei civice şi motivării pentru respectarea normelor de protecţie a mediului şi desfăşoară activităţi de protecţie a substratului geologic, punere în valoare a rezervaţiilor şi monumentelor din cadrul ariilor protejate, activităţi cu caracter aplicativ în domeniul protecţiei mediului, editare de materiale de popularizare, activităţi educative în domeniul protecţiei mediului.

Asociația GeoDhttp://www.ageod.org/

–   Regulamentul SCI Dealurile Agighiolului – Regulament ROSCI0060

–   Documente de administrare – Formular solicitare aviz  – Formular aviz

–   Planul de management integrat – Document în procedură de avizare – PMI ROSCI 0060

–   Hărțile planului de management integrat

Prin proiectul ”Biodiversitate și dezvoltare durabilă în zona sitului RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului”, nr. SMIS-CSNR 36254 finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Asociaţia GeoD  pentru promovarea geodiversităţii va elabora Planul de management integrat al SCI dealurile Agighiolului, document de referinţă pentru relaţiile custodelui cu terţii.

Planul de Management Integrat reprezintă un model de gândire structurată privind evoluţia pe termen mediu (5 ani) a relaţiilor şi raporturilor dintre mediul socio-economic local şi cadrul natural în zona SCI, bazată pe măsuri şi activităţi ale custodelui, astfel încât obiectivul conservării biodiversităţii să fie atins. Măsurile şi activităţile cuprinse în plan, se adresează în mod special gestionării ameninţărilor antropice şi sunt fundamentate pe cunoaşterea ştiinţifică a stării de fapt. Existenţa unui  Plan de Management Integrat al SCI Dealurile Agighiolului şi aplicarea măsurilor necesare de conservare a habitatelor şi a speciilor  în baza acestuia, reprezintă garantarea menţinerii stării de conservare favorabilă a biodiversităţii pentru care a fost desemnat situl de interes comunitar.

Planul de Management Integrat aprobat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice devine normă legală, a cărei aplicare este obligatorie atât pentru custode, cât şi pentru factorii interesaţi. Planul de Management Integrat va fi elaborat prin consultarea factorilor interesaţi şi armonizeză interesele dezvoltării socio-economice locale cu obiectivul menţinerii stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar, prin măsuri şi reglementări de exploatare durabilă a resurselor cadrului natural în SCI Dealurile Agighiolului.

 

Avize emise în anul 2013

Avize emise în anul 2014

Lista Roșie cormofite SCI Agighiol

REZUMAT RAPORT Campanula romanica

REZUMAT RAPORT TESTUDO

REZUMAT RAPORT Testudo-Alte sp.-Cls. Amphibia

REZUMAT RAPORT Habitate prioritare

 

Mesaje

Lasa un comentariu